KINDERFYSIOTHERAPIE

Spelenderwijs leren bewegen
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen van de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben
met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd . Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. De kinderfysiotherapeut verzamelt informatie meisje klimtbij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt en onderzoekt en doet allerlei testen met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt deze een behandelplan op.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het
oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van o tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende , bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten of aandoeningen kan de behandeling langer duren.

 

Uw kind in deskundige handen

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.
De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Ook heeft zij een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsen-dienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen uw kind verwijzen naar een kinderfysiotherapeut. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel vergoed door de zorgverzekeraar.